Saturday, May 10, 2014

ĐẰNG GIANG
- Trần Thiên Lang

Lẫy lừng chiến tích dậy non sông
Vỡ mộng bao lần giặc Hán Mông 
Trang sử oai hùng muôn thuở trước
"Đằng Giang tự cổ huyết do hồng"