Wednesday, April 16, 2014

TIỄN BIỆT- Trần Thiên Lang - Tử Trận

Hoàng hôn nhạt bóng hạt sương bay
Tiễn biệt trong chiều khói mắt cay
Kẻ ở ôm sầu đầu bến gió
Người đi thỏa mộng cuối đường mây
Câu thơ xướng họa gieo sai vận
Chén rượu quan hà uống chẳng say
Một phút nữa thôi rồi mãi mãi
Đường đời hai hướng nhớ chăng ai