Sunday, March 9, 2014

SẦU


- Trần Thiên Lang

Tự rót mời ta chén rượu cay
Bởi đời trong đục bạc đen thay
Muốn quên muộn phiền theo năm tháng
Chuốc lắm men nồng lại chẳng say 

Ai bảo trăm ly tiêu nỗi nhớ?
Thiên bôi nan phá thử nhân sầu
Phiền ưu loạn ngã tâm kim cổ
Theo gió về chơi Túy Nguyệt lâu