Sunday, August 10, 2014

CẢNH CHIỀU- Trần Thiên Lang


Thiều dương biến ảo cuối chân mây
Khắc khoải trời chiều cỏ khẻ lay
Hiu hắt đèn đêm dài bóng nhạt
Gió ơi chớ thổi rụng sầu nầy