Thursday, June 12, 2014

HỦ TÍU XƯƠNG- Trần Thiên Lang

Nhớ một hôm xưa Mẹ đến trường
Xin cô cho đón đứa con thương
Dung dăng dung dẻ đưa ra chợ
Chỉ để thưởng chầu hủ tíu xương