Tuesday, May 20, 2014

DẠ NGUYỆT- Trần Thiên Lang


Lữ khách từng ngày ngong ngóng đợi
Đi mong đáo hẹn kíp quay về
Cớ gì Dạ Nguyệt đà nôn nóng
Vội vã một mình chiếu lối quê