Saturday, March 8, 2014

MỘNG CHÌM SÂU- Trần Thiên Lang


Chiều Đông khói phủ chốn giang đầu
Bến nước rập rờn cá đuổi nhau
Thả nhợ mong tìm giây khoái lạc
Buông cần cố gác nỗi thương đau
Tha phương có kẻ mong tin nhạn
Cố lý còn ai ngóng vó câu
Rượu đã mềm môi sao dạ đắng
Dòng đời lưu lạc mộng chìm sâu