Thursday, March 6, 2014

DƯỚI ÁNH GƯƠNG PHAI- Trần Thiên Lang

Trải nốt tâm tư chuốc chén sầu
Cõi lòng cay đắng gởi về đâu
Hay là cứ nhớ lần yêu cuối
Hoặc giả nên quên buổi hẹn đầu
Hải ngạn phân ly hờn khoé lệ
Thiên nhai tái hợp tủi dòng châu
Tình trong thoáng chốc rồi mê mãi
Dưới ánh gương phai tóc ngã mầu